Lars Karlsen
Konstitueret Beredskabsdirektør

Beredskabsdirektøren har det overordnede ansvar for organisationen og sikrer, at VSBV drives og udvikles i tråd med de beslutninger de 5 ejerkommuner træffer i den fælles beredskabs kommission / bestyrelse.

lars-karlsen-4

Lars Karlsen
Konstitueret Beredskabsdirektør

Den Operativ Chef er ansvarlig for afdelingen for Operativ Drift og Service, der er brandvæsnets ”driftsafdeling”.
Via pt. 10 brandstationer og indsatsledelsen har den Operativ chef ansvaret for de operative opgaver med de servicemål, der besluttet af beredskabskommissionen i Plan for den risikobaserede dimensionering.
Ligeledes har den Operativ chef ansvaret for en række serviceopgaver/sideaktiviteter for de 5 ejerkommuner jf. de rammer der beskrevet i VSBV’s ejer strategi.

Operativ chefs  ansvarsområder omfatter:

  • Overvågning af den samlede kvalitet for beredskabet i VSBV.
  • Daglig drift og ledelse af indsatsledervagten, herunder vagtplanlægning, øvelser/uddannelse mv.
  • Varetage samarbejdet med Politi, Region, Beredskabsstyrelsen m.fl. på det operationelle plan.
  • Ledelse og daglig drift af nødbehandler ordningen i samarbejde med Region Sjælland på stationerne Sorø, Gørlev og Kirke Hyllinge.
  • Ledelse og drift af brandkadetprojekt i Odsherred Kommune.
  • Ledelse og drift af Vestsjællands Frivillige Beredskab, placeret i Vig, Holbæk og Kalundborg.
  • Drift og indkøb af køretøjer og materiel mv. for VSBV og entrepriseberedskab (Falck).
  • Drift og indkøb af mundering – herunder at varetage opgaven som munderingsdepot for VSBV og entrepriseberedskab (Falck).
  • Udarbejdelse af (kontrol)bud ved udbud af det operative beredskab samt serviceopgaver i ejerkommunerne.
  • Slukningsområder.
  • Budget-, ressource- og økonomistyring af opgaverne inden for afdelingen.
  • Ledelse af og deltagelse i stabsrådgivningen.
  • Stedfortræder for beredskabsdirektøren.

Daniel Weinreich
Leder af myndighedsafdelingen.

Lederen af myndighedsafdelingen er ansvarlig for brandvæsnets ”faglige” afdeling, som løser de beredskabsfaglige myndighedsopgaver for de 5 ejerkommuner.  Ligeledes har lederen af myndighedsafdelingen ansvaret for planerne afledt af plan for risikobaseret dimensionering samt øvrige planer, herunder de kommunale beredskabsplaner.

Lederen af myndighedsafdelingens ansvarsområder omfatter:

  • Brandteknisk sagsbehandling jf. Beredskabsloven.
  • Risikosagsbehandling (sikkerhedsdokumenter, tilsyn og eksterne beredskabsplaner).
  • Brandteknisk byggesagsbehandling jf. byggeloven (høringer / udtalelser mv.).
  • Myndighedsbehandling. af aktive brandsikringsanlæg.
  • Brandsyn.
  • Udstedelse af lejlighedstilladelser, fx midlertidige overnatninger, festivaler, kræmmermarkeder, koncerter m.v.
  • Udstedelse af fyrværkeritilladelser samt tilsyn med disse.
  • Myndighedsbehandling af beskyttelses- og sikringsrum.
  • Udstedelse og ophævelse af afbrændingsforbud.
  • Taktisk forebyggelse – hjemmeside, kampagner mv.
  • Beredskabsplanlægning i VSBV samt bistand til ejerkommunernes beredskabsplaner.
  • Planlægning af strandrensning og forureningsbekæmpelse i havne.
  • Delplaner afledt af Plan for risikobaseret dimensionering fx plan for vandforsyning, indkvartering og overnatning mv.
  • Møde- og alarmeringsplaner.
  • Deltage i stabsrådgivningen.

Anette Flor Nielsen
Sekretariatsleder

Sekretariatslederens  primære opgave er at understøtte den daglige drift og udvikling i Operativ afdeling og i Myndighedsafdelingen. Derudover har sekretariatslederen ansvaret for vagtcentralen.

anette

Sekretariatslederens ansvarsområder omfatter:

 • Overblik over hele VSBVs økonomi, budget og regnskab incl. analyser.
 • Journalisering og dataopsamling, incl aftaler med DPO og implementering/overvågning af reglerne som følge heraf.
 • Kontrakter, overblik.
 • Leasingaftaler, overblik.
 • Håndtering og betaling af indkomne faktura.
 • Fakturering.
 • Løn og personale- / HR opgaver.
 • IT og telefoni– drift og udvikling.
 • Koordinering af VSBVs respektive datasystemer med en målsætning om, at data kun ligger et sted.
 • Strategiske analyseopgaver samt dataopsamling / bearbejdning.
 • Generel forenkling af administrative arbejdsgange og administrative effektiviseringer.

Vagtcentralens ansvarsområder omfatter:

  • Daglig drift af vagtcentralen evt. i samarbejde med andre brandvæsener herunder bemanding, VCT-system mv.
  • Drift af samlet udkaldssystem herunder baser, pager mv.
  • Drift af SINE radio-netværk, herunder fleetmap, terminaler, vognterminaler, GPS-systemer mv.
  • C3 – drift og udvikling.
  • Ad hoc deltagelse í analyser ved dataopsamling og databearbejdning.
  • Vedligeholdelse af VSBVs hjemmeside.
  • Ved større hændelser håndtering af krise-hotline.