Den administrative styregruppe fungerede frem til juli 2015 som projektets “daglige ledelse”.
Det er den administrative styregruppes opgave at sikre, at der er overensstemmelse mellem de beslutninger, der politisk og administrativt træffes i de enkelte kommuner, og de beslutninger der træffes i projektorganisationen.

Desuden forberedte den administrative styregruppe møderne i den politiske styregruppe.

Den administrative styregruppe bestod af kommunaldirektørerne i de 6 kommuner (Lejre, Kalundborg, Sorø, Slagelse, Holbæk & Odsherred).

Administrativ styregruppe behandlede bl,.a. fælles sagsfremstilling i forbindelse med den politiske behandling af sammenlægningssagen, som skal behandles politisk i de seks kommuner i juni måned.

Der skal gøres opmærksom på, at nedenstående bilag er tilrettet efter mødet – de i referatet nævnte tilpasninger er således indpasset i notaterne.

Jesper Gradert og Anders Christensen fra KL deltog i den administrative styregruppes møde den 14. april. Til mødet forelå 2. udkast til vedtægt.

Mødet var et forberedende møde til politisk styregruppes møde, som blev afholdt i umiddelbar forlængelse af adm. styregruppes møde.

Der henvises derfor til referatet fra politisk styregruppes møde den 25. marts 2015.

På den administrative styregruppes møde den 23. februar 2015 drøftedes bl.a. væsentlige grundlæggende temaer forud for at der kan udarbejdes en vedtægt for det nye samordnede beredskab:

  • Hvilke aktiviteter kan/skal indgå i §60-selskabet
  • Hvordan kan de nuværende beredskabers aktiver og passiver indgå i selskaber
  • Hvordan træffes væsentlige, politiske beslutninger i § 60-selskabet?