Der var i analysefasen nedsat ialt 5 arbejdsgrupper, som i første omgang skal beskrive status.
De 6 daværende beredskaber var meget forskelligt organiseret, løste meget forskellige opgaver og budgetterne lignede slet ikke hinanden.
Arbejdsgruppernes opgave var således at skabe et samlet overblik over beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.

De 5 beredskabschefer (Lejre og Slagelse havde samme beredskabschef) var tovholdere for hver af de 5 arbejdsgrupper.
Du kan finde arbejdsgrupper herunder, ved at klippe på navnet. Der ville du finde den gamle beskrivelse og dokumenterne i arbejdsgruppen.

På projektgruppens møde den 21. januar blev bl.a. dagsorden til  minikonferencen den 5. februar samt de mere fremadrettede aktiviteter drøftet.

På projektgruppemødet godkendte projektgruppen kontraktarbejdsgruppens kommissorium – og drøfte organiseringen af de fremadrettede leverancer i analysefasen.

Kontraktarbejdsgruppen skulle kortlægge de kontraktlige bindinger, de enkelte beredskaber havde – samt hvor de enkelte kommuner har kontraktlige bindinger, der inkluderede beredskaberne. Eksempelvis:

  • Lejeaftaler
  • Leasingaftaler
  • Leverandørkontrakter
  • IT-kontrakter

Løn- og Personalearbejdsgruppen var sammensat af medarbejdere fra de 6 kommuner, som havde indsigt og viden om løn- og arbejdsforhold – og med indsigt i de særlige forhold, der er gældende for beredskabsområdet.

Arbejdsgruppens opgave i analysefasen var at etablere en tværgående oversigt over medarbejdere i beredskaberne og deres løn- og arbejdsforhold.
Desuden var det arbejdsgruppens opgave at etablere oversigt over kutymer og andre aftaler.

Endelig skulle arbejdsgruppen være med til at sikre, at alle aftaler på området bliver overholdt.

Med myndighedsopgaver menes i denne sammenhæng de opgaver, hvor kommunen agerer som myndighed overfor borgere og virksomheder. Hvor kommunen enten fører tilsyn med borgere og virksomheder – eller hvor kommunen udsteder tilladelser, eksempelvis i forbindelse med byggesagsbehandling.
Arbejdsgruppen skulle i analysefasen udarbejde en sammenlignelig oversigt over kommunernes serviceniveauer.

Man kunne også kalde arbejdsgruppen for “Forebyggelse” – for en meget stor del af de opgaverne handler reelt om at forebygge at der opstår brand m.v.

Arbejdsgruppen “Operationelt beredskab” beskrev i analysefasen den del af beredskabet, som borgerne møder på gaden, de opgaver brandvæsenerne løser i dagligdagen: blå blink og røde biler.  Ved ulykker af snart sagt enhver art, og ambulancen ikke alene kan løse opgaven, er det det operationelle beredskab, der møder op og løser opgaverne. Ved brand, naturligvis, men også i forbindelse med trafikulykker, når vejret giver særlige udfordringer m.v.

Arbejdsgruppen var sammensat af medarbejdere fra de operationelle beredskaber i de 6 kommuner.

De kommunale vagtcentraler benyttede sig af vidt forskelligt elektronisk udstyr – og forskellige automatiske vagtcentralsanlæg.
Og nogle af dem fungerede også som vagtcentraler for eksempelvis hjemmepleje, vagtordninger osv.

Desuden løste de kommunale beredskaber ofte opgaver for andre kommunale enheder, eksempelvis vask af kommunale biler, transportopgaver og meget mere.

Arbejdsgruppen “vagtcentraler og sideopgaver” udarbejdede en statusoversigt, som beskriver alle disse ting.

Arbejdsgruppen var sammensat af medarbejdere fra de 6 kommuner, som har indsigt og viden om vagtcentraler og sideaktiviteter.

Selvom Indenrigsministeriet i et vist omfang definerer kommunernes måde at opbygge budgetter, regnskaber, kontoplaner m.v., er der stor forskel på hvordan det i praksis udføres i de enkelte kommuner.

Arbejdsgruppens opgaver var i analysefasen at etablere et sammenligneligt overblik over de 6 beredskabers økonomi.

Arbejdsgruppen var sammensat af økonomimedarbejdere fra de 6 kommuner, der har indsigt og viden om beredskabernes økonomi.