De kommunale beredskabers vigtigste ressource er medarbejderne, hvad enten de er frivillige, deltidsansatte eller fuldtidsansatte.

Alle større organisatoriske forandringer kan være vanskelige at gennemskue og forstå, hvis man ikke er helt tæt på beslutningerne. Derfor er dialogen med medarbejderne vigtig i processen.

TR Forum består af medarbejderrepræsentanter fra de 6 kommunale beredskaber, fra Falck-stationerne samt af beredskabscheferne og af projektgruppen.

TR Forum afholder sit næste møde den 20. oktober 2015 klokken 17.00 på Kalundborg Rådhus. På mødet vil vi kunne præsentere de nye chefer, hhv. forebyggelses- og operativ chef. Det vil være kendte ansigter – i og med at stillingerne er besat ved internt stillingsopslag.

Vi påregner også at kunne præsentere en handlingsplan for hvordan den øvrige organisation kommer til at se ud – og hermed også en tidsplan for placering af alle medarbejdere.

Desuden skal vi i gang med at finde ud af hvordan den kommende samarbejdsstruktur skal se ud. HR-konsulent Palle Bruun Olsen, Kalundborg deltager i mødet – og vil bl.a. orientere om, hvordan formalia er i forbindelse med at etablere samarbejdsorganisationen. Samarbejdsorganisationen kan først nedsættes efter 1. januar 2016, men vi der er jo intet til hinder for, at vi allerede nu går i gang med at forberede det

TR-Forum afholdt det første møde efter sommerferien den 18 august på brandstationen i Kirke Hyllinge – eller, som de siger i Lejre Kommune: Station Nord.

Blandt punkterne på dagsordenen var udpegning af repræsentanter til Den politiske Styregruppe (senere: Beredskabskommissionen).

På mødet i TR-Forum den 28. maj 2015 blev det materiale, som politisk styregruppe nu indstiller til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser og byråd til godkendelse, præsenteret.

Derudover drøftedes opsigelsen af lokalaftalerne, som nu sendes til behandling i MED-udvalgene.

Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at diverse lokalaftaler, kutymer m.v. skal opsiges med virkning fra udgangen af 2015.

Det blev samtidig besluttet, at der, så snart den nye beredskabsdirektør pr. 1. august 2015, skal optages forhandlinger med de forhandlingsberettigede organisationer om nye aftaler, som kan træde i kraft pr. 1. januar 2016, således at der er fuld klarhed for medarbejderne om løn- og ansættelsesvilkår, når de overføres til det nye § 60-selskab.

Der er udarbejdet et notat, som nu skal behandles i MED-organisationerne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.