Skip til hoved indholdet

Kurser

Vestsjællands Brandvæsen tilbyder kurser til både virksomheder og offentlige institutioner.

I menuen til venstre kan man læse mere om de kurser, som vi tilbyder.

Hvis man ønsker, at vi afholder et kursus, kan man kontakte os via formularen nederst på siden her.

Har man stadig nogle spørgsmål, som ikke er besvaret, kan man kontakte os på følgende måde.

Brugerkursus i drift og vedligehold af Automatisk Brandalarm Anlæg

3 timers kursus for anlægsejere og driftsanvarlige personer i bygninger med ABA

Dette kursus gennemføres efter DBI´s (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) Retningslinje
005, hvoraf det fremgår at personer der er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af et automatisk
brandalarmeringsanlæg, skal kunne dokumentere at have gennemgået et brugerkursus i
brandforebyggelse og forebyggelse af uønskede alarmer. Brugerkurset gælder for alle driftsog
vedligeholdelsesansvarlige ansat efter 1. april 2001.

Kurset henvender sig til alle anlægsejere samt drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for automatiske
brandsikringsanlæg.

På kurset gennemgås følgende:

 • Brandteori
 • Hvor og hvorfor skal der installeres brandalarmeringsanlæg
 • Hvordan fungerer anlægget
 • Orienteringsplaner
 • Driftsinstrukser
 • Alarminstrukser
 • Den driftsansvarliges ansvar og pligter efter driftsmæssige forskrifter
 • Gennemgang af centraludstyr

Efter gennemført kursus udleveres kursusbevis.

Kursusvarighed:                            3 timer
Antal deltagere:                             maks 10

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.

Det er vigtigt at alle medarbejdere har en grundlæggende viden om brandfare i institutionen/virksomheden, den daglige forebyggelse og sikkerhed, flugtveje og om slukningsmidler – hvor de er placeret, og hvordan de bruges.

Kurset handler om, hvordan man forebygger brand, og hvordan man bør agere, hvis uheldet er ude. Kurset indeholder korrekt anvendelse af slukningsmateriel herunder brandtæppe, vandslukker, pulverslukker og CO2 slukker.

Følgende elementer bliver gennemgået:

 • Brand- og evakueringsinstruks gennemgås
 • Gennemgang af flugtveje
 • Gennemgang af brandslukningsudstyr – herunder brandmæssige adskillelser ogbranddøre
 • Praktiske øvelser med brandslukningsudstyr
 • Øvelse hvor de tillærte egenskaber afprøves

Efter gennemført kursus udleveres kursusbevis.

Kursusvarighed:                            3 timer
Antal deltagere:                             max 20

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.

Medborgerførstehjælp er en kombination af basisuddannelse “Førstehjælp ved hjertestop” og basisuddannelse “Førstehjælp ved ulykker”. Derudover gennemgås førstehjælp ved akut opståede sygdomme.

Førstehjælp ved hjertestop 4 timer:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Hjertestarter

Førstehjælp ved ulykker 1,5 timer:

 • Sikkerhed og stands ulykken
 • Nødflytning
 • ABC- metoden
 • Tilkald hjælp
 • Stabilt sideleje
 • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp

Førstehjælp ved akut opståede sygdomme og skader 1,5 timer:

 • Blodprop i hjertet
 • Slagtilfælde (blodprop i hjernen/hjerneblødning)
 • Kramper
 • Sukkersyge
 • Blødninger
 • Forstuvninger

Dette er førstehjælpskurset til dig der beskæftiger sig med en bred gruppe af mennesker. Vi gør dig bl.a. i stand til at skelne mellem bevidstløs med eller uden vejrtrækning, og hvad vi gør ved dem. Vi gør op med frygten for at gøre noget og bliver fortrolige med at bruge hjertestarter. Undervisningen gennemføres med et minimum af teori og gennemføres primært ved hjælp af deltagerrefleksion, praktisk træning og øvelser. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for refleksion både selv og i fællesskab.

Efter gennemført kursus udstedes bevis.

Kursusvarighed:                       7,5 timer
Antal deltagere:                        maks 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.

Med funktionsuddannelsen ”Førstehjælp for voksne med ansvar for børn” kombinerer vi basisuddannelse ”Førstehjælp ved hjertestop” og tilvalgsuddannelse ”Førstehjælp og forebyggelse til børn”, samt tilføjer et særtillæg, så det hele vil indeholde følgende:

Førstehjælp til hjertestop:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Hjertestarter

Førstehjælp & forebyggelse til børn:

 • Småskader, klemme, snitte, fald m.m.
 • Skoldning, forbrænding og ætsning
 • Sygdomstilfælde
 • Kvældning/strangulering
 • Fremmedlegemer i halsen

Særtillæg:

 • Bevidsthedspåvirkede og bevidstløse børn
 • Drukneulykker
 • Fastspænding i bil

Særligt for jer er undervisningen kun rettet mod børn. Så vi gør jer i stand til at handle i hverdagen. Særtillægget dækker hvordan vi handler ved bevidsthedspåvirkede spædbørn, forebyggelse af drukneulykker – herunder de 8 baderåd, samt korrekt fastspænding i bil.

Undervisningen gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af deltagerrefleksion, praktisk træning og øvelser. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for refleksion både selv og i fællesskab. Vi gør op med frygten for at gøre noget hvis ulykken sker.

Efter gennemført kursus udsteds bevis. ‘

Kursusvarighed:                        7,5 timer
Antal deltagere:                         maks 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.

4 timers førstehjælpskursus

Kurset henvender sig til jer som gerne vil kunne træde til ved et hjertestop. Jer som har erhvervet en hjertestarter og ønsker at føle jer trykke ved den.
Kurset giver jer et begrænset overblik over førstehjælp, men går i dybden med Hjertelungeredning og hjertestarter.

Overordnet kompetencemål:

 • Deltagerne kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning
 • Deltagerne kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene
 • Deltagerne kan anvende en hjertestarter, hvor det er nødvendigt for førstehjælpen

På kurset gennemgås følgende:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedsniveau
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)

Kurset afvikles med et minimum af teori, og gennemføres primært ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktiske øvelser.
Efter gennemført kursus udstedes kursusbevis.

Kursusvarighed:                           4 timer
Antal deltagere:                            maks 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.

Kurset sikrer at deltagerne kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestop situationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Kurset består af følgende moduler:

 1. Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)
 2. Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer)
 3. Førstehjælp ved småskader (1,5 timer)
 4. Førstehjælp ved sygdomme (1,5 timer)
 5. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet (1,5 timer)
 6. Førstehjælp ved ulykker (1,5 timer)
 7. Førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og forgiftninger (0,5 timer)

Uddannelsen afvikles med et minimum af teori og gennemføres primært ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.
Efter gennemført kursus udstedes bevis.

Kursusvarighed:                           12 timer
Antal deltagere:                            maks 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.

Opdateringsuddannelsen repeterer og opdaterer tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop.

På dette kursus gennemgås følgende fra Basisuddannelsen:

 1. “Førstehjælp ved hjertestop”
 2. “Førstehjælp ved ulykker”
 3. “Førstehjælp til blodprop I hjertet”
 4. “Førstehjælp til slagtilfælde” (blodprop i hjernen/hjerneblødning)

På dette kursus kan der være maks 16 deltagere.

Bemærk: Kursusbevis er gyldigt i 2 år, og opdateringsuddannelsen skal gennemføres inden udløb af denne periode.

Det er en forudsætning at deltagerne kan fremvise gyldigt førstehjælpsbevis for at kunne del-
tage på dette kursus.

Kursusvarighed:                         3 timer
Antal deltagere:                          max 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.

Opdateringsuddannelsen vedligeholder og opdaterer indholdet af basisuddannelsen “Førstehjælp ved Ulykker”, men opdaterer desuden deltagerens kompetencer inden for en række livreddende førstehjælpstiltag.

På dette kursus gennemgås følgende:

 • Repetition af dele af indhold af basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” og”Førstehjælp ved ulykker”
 • Udførsel af førstehjælp til blødninger
 • Udførsel af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
 • Udførsel af førstehjælp ved forgiftninger
 • Udførsel af førstehjælp ved ætsninger
 • Brug af nødflytning
 • De 4 hovedpunkter

På dette kursus kan der være maks 16 deltagere.

Bemærk: Kursusbevis er gyldigt i 2 år, og opdateringsuddannelsen skal gennemføres inden udløb af denne periode.

Det er en forudsætning, at deltagerne kan fremvise gyldigt førstehjælpsbevis for at kunne deltage på dette kursus.

Kursusvarighed:                       3 timer
Antal deltagere:                        maks 16

Pris og yderligere info, kontakt Vestsjællands Brandvæsen.