Skip til hoved indholdet

Brev til driftsansvarlige for brandsynspligtige bygninger

Oprettet 06 april 2022

Nedenstående er sendt til alle driftsansvarlige for bygninger, hvor der foretages brandsyn i henholdsvis Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner.

Følgende ændring er ikke gældende for brandsynsobjekter, der alene har fået tilladelse efter tekniske forskrifter (brandfarlige virksomheder og oplag).

Nye brandsynsregler pr. 1. januar 2022

Man har hidtil gået brandsyn efter bestemmelser fastsat i bekendtgørelse nr. 212[1]. Fra den 31. december 2021 ophørte denne bekendtgørelse, og de driftsmæssige krav, som der foretages brandsyn efter, bliver nu stillet i Bygningsreglementet, hvilket medfører en del ændringer.

Dette skriv vil ikke behandle alle de konkrete ændringer, det har medført, men forhåbentlig give en lille forståelse af, at næste gang vi kommer på brandsyn hos dig, vil ikke alting være som det plejer.  

Brandsynet vil i langt højere grad tage afsæt i bygningens byggetilladelse end tidligere. Dette gør sig gældende på følgende vis.

Hvis bygningens byggetilladelse er fra før 2018[2] vil der enten være en:

  • Drift-, kontrol- og vedligeholdsplan (DKV-plan),
  • Drift- og vedligeholdsplan (DV-plan) eller
  • Ingen plan

I tilfælde hvor der findes en DKV- eller DV-plan til byggetilladelsen vil brandsynet foretages efter dette. Skulle der være emner, som ikke er behandlet i DKV- eller DV-plan, vil kapitel 7 være gældende for disse emner:

I tilfælde hvor der ikke er udarbejdet DKV- eller DV-plan vil de driftsmæssige krav i kapitel 7[3] være gældende for brandsynet:

Hvis bygningens byggetilladelse er efter Bygningsreglementet 2018 (BR18) vil den dertil krævet DKV-plan danne grundlag for de driftsmæssige krav for brandsynet.

Hvordan kommer brandsyn til at foregå?

Når vi kommer på brandsyn hos jer, så er det med henblik på at vejlede, motivere og være informative omkring emnet brandsikkerhed – som vi altid har gjort det.

Når vi ankommer, opfordrer vi til, at I har ”papirerne” klar jf. de driftsmæssige krav fra kapitel 7.

Under brandsynet vil der blive snakket brandsikkerhed og der vil blive lavet nogle kontroller som f.eks. kunne være på håndildslukker, snakke med personale omkring instruktion og forhold ved brand mv.

Indførslen af de nye brandsynsregler betyder, at evt. ønsker om afvigelse fra de driftsmæssige krav, skal ske til en certificeret brandrådgiver eller alternativt til kommunalbestyrelsen, for de områder hvor der kan ske teknisk byggesagsbehandling.

Det er således vigtigt at understrege, at de fremadrettede muligheder for en pragmatisk tilgang med konkrete skøn fra beredskabet under brandsynene, ikke længere vil være mulige.

Dog vil vi bestræbe at det er de samme smilende og imødekommende inspektører som foretager brandsynene, som det altid har været. Og husk, at for dem er alt dette lige så nyt som for jer.

Hvad skal jeg gøre for at blive klar til det næste brandsyn?

For at Vestsjællands Brandvæsen har de bedste forberedelsesmuligheder og de rigtige forudsætninger for at kunne gennemføre brandsynet, opfordres der til, at brandsynsstedet fremsender byggetilladelse samt DKV-plan eller DV-plan for den brandsynspligtige bygning til vsbv@vsbv.dk snarest mulig eller senest ved næste brandsynsvarsling.

Inden næste brandsyn bør du afsætte tid til at sætte dig ind i byggetilladelse, DKV-plan eller DV-plan og kapitel 7.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Eksempler på nye driftsmæssige krav i kapitel 7:

  • På undervisningsafsnit i anvendelseskategori 2 skal der centralt i gangarealerne ophænges en brand- og evakueringsplan sammen med en brand- og evakueringsinstruks. Brand- og evakueringsplanen skal udarbejdes af en certificeret brandrådgiver, jf. kap. 7.3.8.9.1

  • Krav om kontrol, hvor der lokalt gennemføres en form for egenkontrol af de brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg. Kontrollen er jf. kap. 7 fastlagte med faste terminer, og kontrollen skal føres til log, så det er muligt at følge historikken af kontrollerne. Nogle af de emner, som der skal gennemføres kontrol på, er flugtveje, sikkerhedsbelysning, brandslukningsudstyr, ABA-anlæg, sprinkleranlæg, brandveje, passive systemer (rørgennemføringer, vægge mv.), branddøre, ABDL-anlæg mv. Logskemaerne skal kunne fremvises ved brandsynet

  • At der i flugtvejsgangen kun kan henstilles inventar og andre genstande med en brandbelastning på højst 50 MJ/m2 jævnt fordelt over flugtvejsgangen. Der er samtidig et krav i de generelle ordensregler om, at teknik rum ikke længere kan anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. Eksisterende udstedt tilladelse fra beredskabet eller kommunalbestyrelsen vil stadigvæk være gældende

Det er redningsberedskabets vurdering, at disse skærpelser vil kunne medføre store logistiske udfordringer for en del af de steder, hvor der i dag foretages brandsyn, da der for nuværende sker oplag af genstande, der i antal og materiale overskrider det fremtidige specifikke brandbelastningskrav.

En uændret benyttelse som kendt i dag kan (vil) for mange brandsynssteder betyde flere påbud på brandsynet.

Det kan opleves som en ændret praksis og mindre samarbejdsvillighed hos beredskabet, men skyldes altså primært ændret/præciseret lovgivning (BR18).

[1] BEK nr. 212, driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
[2] Bygningsreglementet 2018 (BR18)
[3] Kapitel 7 er den del af bygningsreglementet som beskriver de driftsmæssige krav som brandsyn foretages efter hvis der ikke ligger ind DV eller DKV plan til byggetilladelsen